Wettelijke bepalingen

<< Terug

Gelieve deze kennisgeving zorgvuldig te lezen. De onderstaande Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaringen en de Cookie verklaring regelen uw gebruik van de website www.pharmabelgium-belmedis.be (hierna gerefereerd naar als de "Website") en alle inhoud van deze website. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u de Website bezoekt en over het gebruik van cookies, kunt u de Privacyverklaringen en de Cookie verklaring raadplegen op http://www.pharmabelgium-belmedis.be
De informatie op deze Website wordt u ter beschikking gesteld door Pharma Belgium-Belmedis, Emile Vanderveldelaan 82, 1200 Brussel, BE0425353116, RPR Brussel, een Naamloze Vennootschap (hierna “Pharma Belgium-Belmedis” of “wij”) in overeenstemming met de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden.
De gebruikers van de Website kunnen de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaringen en de Cookie verklaring raadplegen via een link op de homepage. U wordt bijgevolg geacht de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaringen en de Cookie verklaring impliciet te aanvaarden vanaf het moment van raadpleging van de Website.

1. Datum van inwerkingtreding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden: 10/12/2018

Onverminderd uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving behoudt Pharma Belgium-Belmedis zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan de technologische vooruitgang, aan veranderingen in de wet- en regelgeving en aan goede bedrijfsvoering. Indien Pharma Belgium-Belmedis deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal er een geactualiseerde versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd worden op de website. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen doordat wij de datum van inwerkingtreding bovenaan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanpassen.

2. Auteursrechten- Copyright - Links

Alle toegankelijke elementen van de Website, zoals de teksten, afbeeldingen, grafische ontwerpen, logo’s, iconen, geluiden en de software zijn de exclusieve eigendom van Pharma Belgium-Belmedis of werden op de Website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Elk ander gebruik van de Website, inclusief het leggen van links naar de Website, het reproduceren, weergeven, wijzigen, publiceren, vertalen of aanpassen van alle of een deel van de elementen van de Website, ongeacht het middel of de procedure die hiertoe werd gebruikt en ongeacht het nagestreefde doeleinde van gebruik, is verboden behoudens indien daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pharma Belgium-Belmedis werd verkregen.
Elk niet toegestaan gebruik van de Website of van haar inhoud wordt beschouwd als een inbreuk waarvoor de gepaste gerechtelijke stappen zullen worden genomen in overeenstemming met de wet.
De links die op de Website worden vermeld, strekken ertoe bijkomende informatie te verschaffen over thema’s die op de Website aan bod komen. Uitgever van die externe website die de link naar hun website willen laten aanpassen of verwijderen, kunnen hiervoor contact opnemen met Crystal Digit, hello@crystaldigit.com.

3. Disclaimer

Pharma Belgium-Belmedis stelt de Website ter beschikking in de staat zoals ze is, zonder enige garantie te bieden van om het even welke aard met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Website of de inhoud ervan.

In het bijzonder garandeert Pharma Belgium-Belmedis niet dat:
  • de informatie op de Website voor een bepaald doel geschikt is of zou zijn;
  • de informatie op de Website of de informatie naar waar de links op de Website doorverwijzen correct, up-to-date of volledig is;
  • de Website, in haar huidige vorm of in een andere vorm, permanent beschikbaar zal zijn en dat de toegang tot de Website of één van haar functionaliteiten niet wordt belemmerd ten gevolge een storing, een falen, een probleem of een onderbreking van de werking.
  • de Website, de software of alle andere inhoud van welke aard dan ook die beschikbaar of downloadbaar is van de Website, vrij is van virussen of gebreken (latent of verborgen) en compatibel is met uw apparatuur.
Het is u verantwoordelijkheid te verzekeren dat:
  • u antivirussoftware gebruikt voor om het even welke software of ander materiaal die/dat u van de Website downloadt en dat deze software of het ander materiaal compatibel is met uw eigen apparatuur;
  • u verifieert of de inhoud en de informatie die op de Website wordt gepubliceerd, correct, volledig en up-to-date is.
Bepaalde delen van de Website zijn slechts toegankelijk mits voorafgaandelijke identificatie. U alleen bent verantwoordelijk voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en paswoord. U draagt de volledige aansprakelijkheid voor schendingen van de vertrouwelijkheid en in het bijzonder moet u alle gevolgen dragen van een ongeautoriseerde toegang tot deze delen van de Website door middel van uw gebruikersnaam en paswoord.
Behoudens de uitzonderingen die hieronder zijn voorzien, is Pharma Belgium-Belmedis op geen enkele wijze aansprakelijk en neemt ze geen enkele aansprakelijkheid op zich voor nalatigheid, niet-nakoming van contractuele of buitencontractuele verbintenissen noch op een andere grond, voor om het even welk verlies of schade die zich voordoet (met inbegrip van maar niet beperkt tot direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van gegevens, reputatieschade, verlies van gemiste kansen, verlies van winst) ten gevolge een computervirus of andere bug doorgegeven via de Website, uw gebruik of uw onkunde omtrent het gebruik van de Website met inbegrip van om het even welke verstoring in het ter beschikking stellen van de Website, uw gebruik van andere websites door het gebruik van links gepubliceerd op de Website; om het even welke onjuiste informatie gepubliceerd op de Website en uw niet-naleving van de wetten of reglementeringen die op u van toepassing zijn.
Geen enkele bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd op een manier dat het de aansprakelijkheid van Pharma Belgium-Belmedis in geval van fraude, overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een zware of opzettelijke fout door ons uit te sluiten of te beperken.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alles wat er verband mee houdt, worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid om elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te beslechten, ook deze met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan, voor zover het niet mogelijk is dergelijke betwisting, controverse of eis op minnelijke wijze te regelen.
Indien een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig of niet van toepassing verklaart, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

5. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Pharma Belgium-Belmedis N.V.
Adres: Emile Vanderveldelaan, 82 – 1200 Brussel
Contact: info@pharmabelgium-belmedis.be
KBO-nummer: 425 353 116
BTW-nummer: BE 0425 353 116